Stel cookie voorkeur in

Missie en visie

Visie op ontwikkeling en leren

Elk mens is uniek. Kinderen ontwikkelen en leren ononderbroken. Binnen een heterogeen samengestelde stamgroep zijn verschillen tussen kinderen natuurlijk en dus ook vanzelfsprekend. Kinderen leren van en zorgen voor elkaar. Elk kind wordt steeds als totale persoon erkend en waar mogelijk ook zo benaderd en aangesproken. Kinderen ontwikkelen zich op de Sterredans daarom breed: we zijn continu op zoek naar de balans tussen de cognitieve, sociaal-emotionele, lichamelijke en creatieve ontwikkeling.

Visie op onderwijs

Het onderwijs op de Sterredans wordt zo veel mogelijk uitgevoerd in pedagogische situaties en met pedagogische middelen. We doen dit in een ritmische afwisseling van de basisactiviteiten gesprek, spel, werk en viering. We wisselen gestuurd en begeleid leren af met zelfstandig spelen en leren.

We doen recht aan de verschillen tussen kinderen door activiteiten en leerstof af te stemmen op de individuele behoefte van elk kind. Het zelfstandig verwerken, onderzoeken, samenwerken/spelen, plannen en presenteren zijn werkwijzen die hiertoe worden ingezet.

Visie op opbrengsten van het onderwijs

De opbrengsten van het onderwijs op de Sterredans worden beoordeeld in relatie tot de individuele ontwikkeling van elk kind. Daarbij zijn de resultaten van toetsing, observatie en presentatie uitgangspunt. Richtlijn voor deze beoordeling is de ontwikkeling in relatie tot de leeftijd/jaargroep van het kind. Een landelijk genormeerd volgsysteem en met daaraan gelinkte trendanalyses bieden het team instrumenten om de ontwikkeling van elk kind kritisch te kunnen volgen (Cito LVS).

Visie op schoolklimaat

Onze school is een plek waar kinderen zich veilig voelen en zich breed kunnen ontwikkelen tot evenwichtige en gelukkige personen. Kinderen moeten trots zijn op zichzelf. Wij willen ze daarbij helpen. Bij trots zijn op jezelf hoort respect hebben voor de ander. Wij besteden veel aandacht aan het creëren en in stand houden van een goede sfeer op school. Kinderen leren om elkaars eigenaardigheden te respecteren en te waarderen. Bij ons onderwijs hoort ook het zorgen voor de omgeving, voor de natuur. Wij leren de kinderen zorgvuldig om te gaan met hun eigen spulletjes, met die van anderen en met hun leefomgeving.

Visie op maatschappelijke positionering

De Sterredans is een Jenaplanschool in stadsdeel Nijmegen Oost. Ouders in dit stadsdeel maken een bewuste keuze voor een van de scholen die hier gevestigd zijn. In toenemende maken kiezen ouders ook weer voor onderwijs op de Sterredans. Het voedingsgebied centreert zich in de wijken rondom de school, maar er komen ook kinderen uit andere stadsdelen en gemeenten naar de Sterredans.

De Sterredans heeft een onderwijs/opvang profiel: in het gebouw zijn voorzieningen voor voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang gehuisvest. De Sterredans huisvest daarnaast een vestiging van ‘de Bibliotheek op School’ en heeft contacten met sportservice Nijmegen (sportclinics en naschoolse activiteiten).

Schoolondersteuningsprofiel

Met het schoolondersteuningsprofiel brengt de Sterredans in beeld welke (extra) ondersteuning wordt geboden aan de leerlingen. Ook geeft de Sterredans hiermee aan welke stappen wij gaan zetten om de ondersteuning op school te verbeteren. Hiermee worden ook de mogelijkheden van de school en het daarbij behorende onderwijs duidelijk. Het profiel wordt in de toekomst verder ontwikkeld en getoetst.

  • Samenvatting
    Kinderen op de Sterredans krijgen begeleiding op maat, gebaseerd op de mogelijkheden die binnen de reguliere setting van de stamgroep gerealiseerd kunnen worden.
    Dit vraagt een verdere uitwerking van het reeds ingezette opbrengstgericht werken. Wij willen daarbij vooral gebruikmaken van de expertise binnen het team. Interne- en externe ondersteuning staan volledig in het teken van de versterking van het primaire proces door de begeleiding van leerling/leerkracht binnen de stamgroep. Ondanks de pedagogische vaardigheden van het Sterredansteam ervaren wij een grote mate van handelingsverlegenheid bij extreem afwijkend gedrag bij kinderen. Het volledige schoolondersteuningsprofiel is op te vragen bij de directie.