Stel cookie voorkeur in

Medezeggenschapsraad

Wettelijke inspraak

Inspraak van ouders en leerkrachten is wettelijk geregeld middels de medezeggenschapsraad (MR). Hierin zijn zowel het team als de ouders vertegenwoordigd. De oudergeleding van de MR wordt volgens de in het reglement vastgelegde procedure gekozen. Binnen het team bestaat een rooster van aan- en aftreden. Het reglement ligt op school ter inzage.

Taken van de MR zijn onder andere:

  • Regelmatig overleg met het schoolbestuur.
  • Indienen van voorstellen en kenbaar maken van standpunten bij het schoolbestuur.
  • Het gevraagd adviseren dan wel instemming verlenen rond zaken als bijvoorbeeld huisvesting en sollicitaties.
  • Het participeren in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).
  • Deelname aan vooroverleg met de vakbonden inzake personeelsaangelegenheden.

Contact

E-mail: mr@sterredans.nl

Voorzitter: Casper Jansen (ouder)
GMR: Lonneke van Bergen (ouder)
Secretarisnog in te vullen

Overige leden:
Lonneke van Bergen (ouder)
Casper Jansen (ouder)
Bart Reijnen (ouder)
Lya van Dijk (leerkracht)
Fien Kraanen (leerkracht)
Ellen Schuilenga (leerkracht)
vacature (leerkracht)

Vergaderdata

  1. maandag 31 augustus 2020