Stel cookie voorkeur in

Medezeggenschapsraad

Wettelijke inspraak

Inspraak van ouders en leerkrachten is wettelijk geregeld middels de medezeggenschapsraad (MR). Hierin zijn zowel het team als de ouders vertegenwoordigd. De oudergeleding van de MR wordt volgens de in het reglement vastgelegde procedure gekozen. Binnen het team bestaat een rooster van aan- en aftreden. Het reglement ligt op school ter inzage.

Taken van de MR zijn onder andere:

 • Regelmatig overleg met het schoolbestuur.
 • Indienen van voorstellen en kenbaar maken van standpunten bij het schoolbestuur.
 • Het gevraagd adviseren dan wel instemming verlenen rond zaken als bijvoorbeeld huisvesting en sollicitaties.
 • Het participeren in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).
 • Deelname aan vooroverleg met de vakbonden inzake personeelsaangelegenheden.

Contact

E-mail: mr@sterredans.nl

Voorzitter: nog in te vullen
GMR: Hanneke Claessens (leerkracht)
Secretarisnog in te vullen

Overige leden:
Bart Reijnen (ouder)
Casper Jansen (ouder)
Lonneke van Bergen (ouder)
Hanna Gilsing (leerkracht)
vacature (leerkracht)

Vergaderdata

 1. maandag 2 september 2019
 2. dinsdag 29 oktober 2019
 3. woensdag 11 december 2019
 4. donderdag 6 februari 2020
 5. maandag 6 april 2020
 6. dinsdag 19 mei 2020
 7. woensdag 17 juni 2020