Stel cookie voorkeur in

AVG

Toestemmingsverklaring

Op 25 mei 2018 is de nieuwe wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. In deze wet wordt de bescherming van persoonsgegevens beter geregeld dan in de oude Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Alle instellingen en verenigingen dienen te voldoen aan de nieuwe wet, dus ook onze school.

Een van de zaken die geregeld moet worden, is om u als ouder(s)/verzorger(s) toestemming te vragen voor het gebruik van bepaalde persoonsgegevens en het gebruik van beeldmateriaal van uw kind(eren).

  • Ouders ontvangen het formulier ‘Toestemmingsverklaring AVG’. Daarin staan, onder het kopje ‘Overdracht en gebruik persoonsgegevens waarvoor ouder(s)/verzorger(s) toestemming moeten geven’, de onderdelen waarvan moet worden aangeven of er toestemming voor wordt gegeven.
  • De toestemmingsverklaring moet voor iedere leerling worden ingevuld en mag ondertekend worden ingeleverd bij de leerkracht of, als het een nieuw aan te melden leerling betreft, bij de leerlingadministratie.
  • Tot slot: ouders hebben altijd het recht om een aanpassing te doen in de eerder gegeven toestemmingen. Aan het begin van ieder schooljaar wordt u hierop door onze school geattendeerd.
  • Indien u in de loop van het schooljaar een wijziging wilt aanbrengen, dient u de toestemmingsverklaring opnieuw in te vullen en te ondertekenen [1].

[1] Op het ouderportaal en op deze webpagina staat het blanco toestemmingsformulier indien u tussentijds iets wilt wijzigen.