Jenaplanschool De Sterredans

Onze school

De Sterredans


De naam Sterredans is gekozen om aan te geven dat alle kinderen sterren zijn met hun eigen identiteit. Zij staan niet alleen, maar bewegen voortdurend om elkaar heen als in een dans. Dans wil ook aangeven dat we kunstzinnige vorming heel belangrijk vinden.

Opvoeding en onderwijs


Centraal staat de eigenheid van elk kind, waarna we de verschillen die er tussen mensen zijn, tot uitgangspunt nemen. Dit heeft consequenties voor de manier waarop de opvoeding en het onderwijs inhoud en vorm krijgt.
Het Jenaplan is een onderwijsconcept dat de verbinding legt tussen theorie en praktijk. De theorie is het resultaat van het nadenken over mensbeeld, samenleving, opvoeding en onderwijs:

 • In het onderwijs vorm je jonge mensen tot een persoonlijkheid, wat is dan je gewenste mensbeeld?
 • In het onderwijs vorm je jonge mensen om hen een goede plek te laten vinden in de maatschappij, hoe ziet je beeld van maatschappij en samenleving er dan uit?
 • In de maatschappij voed je jonge mensen op, wat zijn dan je opvoedingsdoelen?
 • In het onderwijs geef je onderwijs; welke doelen, lesinhoud, leermiddelen en organisatievormen gebruik je daar dan bij?

Jenaplan: basisprincipes


Het Jenaplan kent twintig basisprincipes die zich duidelijk uitspreken over bovenstaande vragen. Deze principes zijn normerend voor het denken en handelen en vormen de basis van waaruit gewerkt wordt.

De basisprincipes zijn geordend en onderscheiden naar uitspraken over het gewenste mensbeeld, uitspraken over de gewenste samenleving – thuis en op school – en uitspraken over opvoeding en onderwijs. Mensbeeld, inrichting van de samenleving en visie op opvoeding en onderwijs hangen uiteraard zeer nauw samen.

Kwaliteitscriteria


Om deze basisprincipes vorm te geven verzorgen wij kwalitatief goed onderwijs. Wij hanteren daarbij de volgende kwaliteitscriteria:

Jenaplanschool de Sterredans sluit aan bij de ervaringen van kinderen

De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen neemt een belangrijke plaats in. Dat is van belang voor de persoonlijkheidsontwikkeling van kinderen en vormt een grondslag voor de ontwikkeling van het leren. Ieder kind heeft behoefte aan relatie, aan het idee dat het iets kan presteren en aan onafhankelijkheid. Vanuit deze basisbehoeften is de betrokkenheid op het leren van groot belang.

Jenaplanschool de Sterredans sluit aan bij de ontwikkeling van kinderen

Kinderen moeten niet alleen als persoon worden uitgedaagd, maar ook om mogelijkheden te ontwikkelen om allerlei zaken te beheersen. Kinderen hebben van nature de neiging om grenzen te verleggen, te ontdekken en exploreren. Kinderen moeten leren om te leren en liefst in situaties die uitdagend zijn.

Jenaplanschool de Sterredans is een leef- en werkgemeenschap

Samenwerken, helpen, zorg dragen voor elkaar, samen spreken, beslissen, vieren. Dat maakt een school tot een leef- en werkgemeenschap, waarin ook ouders als volwaardige partners en niet alleen als ‘klant’ zijn opgenomen. Leren is sociaal leren, dat vereist goed communiceren. Daarbij besteden we veel aandacht aan de sociale vaar-digheden en omgangsvormen.

Jenaplanschool de Sterredans is een wereld oriënterende school

Kinderen zijn nieuwsgierig. Ze zijn voortdurend op zoek om zichzelf en de wereld te leren kennen en te verken-nen. Wereldoriëntatie is het gebied waar de leerstof uit bijvoorbeeld rekenen en taal moet worden toegepast. Kenmerkend is het ervaren, ontdekken en onderzoeken, naast het luisteren naar en het werken en spelen met verhalen.

Op Jenaplanschool de Sterredans wordt kritisch nagedacht over ontwikkelingen in samenleving en cultuur

We werken als school aan het ontwikkelen van een menselijke en duurzame samenleving. We willen de kinderen helpen om een kritische blik op de wereld te houden, te beginnen bij hun eigen school. We willen ook kritisch leren denken, soms ook een tegenwicht bieden tegen de opvatting dat alles een bepaald ‘nut’ moet hebben. Daarom is er ook aandacht voor spelen en vieren.

Identiteit


De Sterredans is een Jenaplanschool en heeft een rooms-katholieke signatuur. In de identiteitsnota van de Stichting Sint Josephscholen worden de uitgangspunten en kaders van onze identiteit beschreven. Deze nota is op school in te zien.

Tijdens het schooljaar 2008-2009 hebben ouders en team met elkaar gesproken over de identiteit van de Sterredans. Deze gesprekken hebben geresulteerd in een aantal uit- en afspraken op basis waarvan identiteit vorm en inhoud kan krijgen. Het gaat daarbij om de Jenaplan én de levensbeschouwelijke identiteit van de Sterredans.

De afspraken op een rij

1. Bevorderen van saamhorigheid, openheid, eerlijkheid, zorg voor elkaar. Deze lijn is de basis. Het vraagt continue aandacht van opvoeders en groepsleiders. Alle activiteiten staan in het teken van het ontwikkelen van deze thema’s. Ze zijn basaal en dus ook voorwaardelijk van aard dat wil zeggen voorwaarden voor goede groepsprocessen en de individuele sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Vanuit het Jenaplanconcept lijkt dit ingebed in onze onderwijsprocessen. We concluderen echter dat het belangrijk is om regelmatig met elkaar over deze thema’s te spreken en elkaar te ondersteunen. Bronnenmateriaal kan daarvoor concrete handelingssuggesties bieden.
 

2. En wat gaan we doen? Een aantal praktische activiteiten. Het team van de Sterredans neemt in haar jaarplanning op dat:

 • Er per jaar drie schoolthema’s gepland worden met een sociaal-emotionele en/of levensbeschouwelijke inslag. Praktisch: een kennismakingsthema aan het begin van het schooljaar, een kerstthema en een thema in de ‘vastenperiode’ (gericht op andere cultuur/derde wereld en gekoppeld aan een actie).
 • In elke stamgroep is rond de belangrijkste feestdagen aandacht voor betekenis en beleving. Ook bete-kenissen in andere culturen krijgen aandacht.
 • Het team zal afspraken maken over de wijze waarop we dit inhoud geven.

3. Betrokkenheid van ouders De werkgroep heeft nagedacht over de wijze waarop ouders betrokken zijn/blijven bij dit thema en heeft de volgende suggesties:

 • Verslag doen via de Sterrenieuws over de verschillende activiteiten.
 • Coördinatie en afstemming met ‘commissie vieringen’ en via de contactouders.
 • We vragen ouders om het idee van de ‘thematafels’ in de centrale ruimten van de school uit te werken en vorm te geven.
 • Indien mogelijk zou het leuk zijn om een moment te kiezen waarop kinderen iets van de activiteiten aan ouders zouden kunnen laten zien.

Schoolontwikkeling


We vinden het belangrijk om voortdurend alert te zijn op signalen van ouders en leerkrachten met betrekking tot de huidige situatie en de gewenste ontwikkeling.
Deze signalen geven belangrijke impulsen voor de verdere kwaliteitsontwikkeling van onze school. Met opmerkingen en vragen kunt u altijd bij de schoolleiding terecht.