Jenaplanschool De Sterredans

Formulieren en protocollen

Privacy (AVG)


Op 25 mei 2018 is de nieuwe wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. In deze wet wordt de bescherming van persoonsgegevens beter geregeld dan in de oude Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Alle instellingen en verenigingen dienen te voldoen aan de nieuwe wet, dus ook onze school.

Een van de zaken die geregeld moet worden, is om u als ouder(s)/verzorger(s) toestemming te vragen voor het gebruik van bepaalde persoonsgegevens en het gebruik van beeldmateriaal van uw kind(eren).

  • Ouders ontvangen het formulier ‘Toestemmingsverklaring AVG’. Daarin staan, onder het kopje ‘Overdracht en gebruik persoonsgegevens waarvoor ouder(s)/verzorger(s) toestemming moeten geven’, de onderdelen waarvan moet worden aangeven of er toestemming voor wordt gegeven.
  • De toestemmingsverklaring moet voor iedere leerling worden ingevuld en mag ondertekend worden ingeleverd bij de leerkracht of, als het een nieuw aan te melden leerling betreft, bij de leerlingadministratie.
  • Tot slot: ouders hebben altijd het recht om een aanpassing te doen in de eerder gegeven toestemmingen. Aan het begin van ieder schooljaar wordt u hierop door onze school geattendeerd.
  • Indien u in de loop van het schooljaar een wijziging wilt aanbrengen, dient u de toestemmingsverklaring opnieuw in te vullen en te ondertekenen [1].

[1] Op het ouderportaal en op deze webpagina staat het blanco toestemmingsformulier indien u tussentijds iets wilt wijzigen.

 

Links

Verlof en verzuim


Voor specifieke toelichting, zie: Toelichting voor aanvragen verlof

Bijzondere redenen

Slechts om bijzondere redenen kan vrijaf gegeven worden. Daaronder wordt verstaan: sterfgeval in naaste familie, ernstige ziekte van ouder(s), huwelijk van naaste familie, jubileum van naaste familie.

Het is dus niet zo dat een kind 'recht' heeft op verlofdagen. Dit wordt weleens gesuggereerd door reisbureaus en dergelijke.

Vakantie, vervroegd afreizen etc. zijn geen door de wet genoemde bijzondere redenen. Hiervoor kan dus geen verlof gegeven worden; dit geldt ook voor de laatste schooldag voor een vakantie.

De schoolleiding is verplicht ongeoorloofd verzuim aan de ambtenaar leerplichtzaken door te geven.

Zeer uitzonderlijke gevallen

Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kan extra vakantieverlof worden toegekend, bijvoorbeeld  in verband met de specifieke aard van het beroep van een van de ouders. Een verzoek hiertoe moet minimaal twee maanden tevoren aan de directeur van de school worden voorgelegd.