Jenaplanschool De Sterredans

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad: wettelijk overlegorgaan


De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk overlegorgaan en regelt de inspraak bij beslissingen van de directie van de school. De rechten en plichten van zowel MR als de directie van de school liggen vast in de wet Medezeggenschap op Scholen. Dit is verder uitgewerkt in het MR-statuut van de Stichting Sint Josephscholen en het MR-reglement. Hierin staat ook vermeld hoe de MR-leden worden gekozen.

De leden van de MR (drie ouders en drie personeelsleden) vormen de vertegenwoordiging van alle ouders en personeelsleden van de school.

Taken van de MR zijn onder andere:
  • Regelmatig overleg met de directie van de school (gemiddeld 1x per maand).
  • Ongevraagd indienen van voorstellen en kenbaar maken van standpunten bij de directie van de school (initiatiefrecht).
  • Gevraagd en ongevraagd adviseren dan wel instemming verlenen rond zaken als formatie, communicatie, huisvesting (advies- en instemmingsrecht)
  • Het participeren in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting Sint Josephscholen (twee MR-leden).

U kunt contact leggen met de MR via de ouder-app Social Schools, of per mail aan mr@sterredans.nl óf door één van de MR-leden aan te spreken.