Jenaplanschool De Sterredans

KInderopvang

   Tussenschoolse opvang (TSO)


Tussenschoolse opvang: overblijf in de schoolpauze

De tussenschoolse opvang op basisschool de Sterredans wordt verzorgd door Stichting SOOS (Samen Overblijven Op School).

Sinds 1 augustus 2006 ligt de verantwoordelijkheid voor de TSO bij het schoolbestuur. Dit is geregeld in de Wet op het Primair Onderwijs. De Inspectie voor het Onderwijs gaat toezien op de kwaliteit van het overblijven.
Om als ouders invloed te houden op de organisatie, kwaliteit en prijs van het overblijven is in 2004 de stichting SOOS opgericht.

Op school is dagelijks een coördinator van de TSO aanwezig. Zij verzorgt samen met een aantal vrijwilligers de middagpauze van de kinderen die willen overblijven.

Jaarlijks opnieuw aanmelden

U kunt uw kind(eren) elk jaar aanmelden voor vast overblijven of een strippenkaart aanvragen op de website van Stichting SOOS: www.stichtingsoos.nl. Indien u geen gebruik kunt maken van inschrijven via de website, meldt u zich bij de overblijfcoördinator van de Sterredans.

Uitgebreide informatie over de TSO kunt u vinden in het informatieboekje van Stichting SOOS en op bovengenoemde website.

Buitenschoolse opvang (BSO)


Wat is buitenschoolse opvang?

Buitenschoolse opvang is opvang na schooltijd voor kinderen van 4 tot 13 jaar. De kinderen kunnen er vijf werk-dagen per week en 52 weken per jaar vóór en na school terecht, ook tijdens vakanties en op studiedagen van de basisschool. Een professionele groepsleiding zorgt ervoor dat kinderen zich prettig en op hun gemak voelen. Tijdens de opvang worden allerlei leuke activiteiten georganiseerd voor en met de kinderen. De buitenschoolse opvang moet voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang.

BSO op de Sterredans

Er zijn steeds meer partijen in de directe omgeving van de Sterredans die BSO aanbieden: KION, Struin, BSO Nijmegen enz. De keuze voor een BSO-organisatie is aan ouders. Neemt u contact op met de BSO-organisatie van uw keuze.

KION is gehuisvest in een aantal lokalen van de Sterredans. HIerdoor kunnen kinderen ook voor en na schooltijd in ons gebouw worden opgevangen.

KION regelt in Nijmegen en omgeving de dagelijkse opvang van ruim 6.000 kinderen van 0 tot 13 jaar bij ongeveer 200 gastouders en in 90 kindercentra, zoals kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen. KION houdt bij de organisatie van de buitenschoolse opvang rekening met een aantal eisen die door het schoolbestuur zijn gesteld:

  • Buitenschoolse opvang moet zoveel als mogelijk in de onmiddellijke nabijheid van de school worden gerealiseerd.
  • Buitenschoolse opvang moet maximaal tegemoet kan komen aan de behoefte van ouders aan flexibele kinderopvang (wisselende tijden, dagen, weken).
  • Buitenschoolse opvang betekent zowel voor- als naschoolse opvang en opvang tijdens werkdagen dagen dat er geen school is (vakantie).
  • Buitenschoolse opvang moet voldoen aan alle geldende eisen omtrent kwaliteit en veiligheid.
  • Buitenschoolse opvang moet zo veel mogelijk samenwerken met andere initiatieven rond buitenschoolse opvang.
  • Buitenschoolse opvang moet betaalbaar zijn.
  • Buitenschoolse opvang moet samengaan met een goede informatievoorziening aan ouders.