Jenaplanschool De Sterredans

Klachtenregeling

Klachtenprocedure


Gelukkig komt het niet zo vaak voor, maar als u klachten of opmerkingen heeft betreffende de school is het goed dat u weet, waar u met uw opmerkingen terecht kunt en wat er vervolgens mee wordt gedaan. In samenspraak met de Ouderraad (OR) en de Medezeggenschapsraad (MR) is daarom een interne ‘klachtenprocedure’ ontwikkeld.

Gang van zaken bij behandeling van opmerkingen/klachten van ouders.

Indien ouders opmerkingen of klachten hebben over schoolaangelegenheden in het algemeen, is het wenselijk dat zij zich in eerste instantie vervoegen bij de directie.
Indien het gaat om opmerkingen/klachten betreffende een individuele leerkracht, is het wenselijk dat de ouders in eerste instantie de betrokken leerkracht benaderen. De leerkracht zal een opmerking/klacht serieus in behandeling nemen en met de ouders bespreken in hoeverre verandering van de situatie noodzakelijk en/of mogelijk is.
Als het door omstandigheden niet mogelijk is om rechtstreeks de leerkracht te benaderen, nemen de ouders contact op met de directie. De directie bespreekt het probleem vervolgens met de betrokken leerkracht en brengt een gesprek tot stand tussen ouders en de betrokken leerkracht. De directie kan hierbij zelf, indien gewenst, aanwezig zijn.

Soms kan er sprake zijn van ernstige klachten over een vorm van machtsmisbruik: seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld, pesten.
Het is belangrijk om deze klachten niet binnen de school af te handelen, maar daarvoor onafhankelijk, externe deskundigen in te schakelen. De klachtenregeling van de Landelijke Klachtencommissie (LKC), waarbij onze school is aangesloten, voorziet hierin.
Binnen de school kunt u een beroep doen op de interne contactpersonen; buiten de school op de externe vertrouwenspersoon.

Interne contactpersoon

Binnen de school is er een contactpersoon waarbij u terecht kunt met een klacht over machtsmisbruik door iemand van de school (personeel, leerlingen, ouders, vrijwilligers). De contactpersoon zal naar uw verhaal luisteren en samen met u kijken wat er nu gaat gebeuren. De contactpersoon gaat niet zelf met de klacht aan de slag, maar verwijst u door naar de externe vertrouwenspersoon.

Externe vertrouwenspersoon

Het bestuur heeft een externe vertrouwenspersoon aangezocht die deskundig is op het gebied van machtsmisbruik en de gevolgen ervan. De externe vertrouwenspersoon zal met u over de klacht praten en kijken welke volgende stappen wenselijk zijn. Dat kan een vorm van hulpverlening zijn, het indienen van een klacht en/of aangifte doen bij de politie. U beslist welke stappen u wilt zetten.

Klachtencommissie

Mocht u een officiële klacht willen indienen, dan komt u terecht bij de onafhankelijke landelijke klachtencommissie. De commissie zal u en de aangeklaagde uitnodigen voor een hoorzitting. De commissie zal zo mogelijk ook getuigen horen.

Advies aan het bevoegd gezag

Wanneer de klachtencommissie klaar is met haar onderzoek doet ze een uitspraak of de klacht wel of niet gegrond is. Bij een gegronde klacht wordt een advies gegeven aan het bevoegd gezag over te nemen maatregelen. Het bevoegd gezag beslist wat ze met het advies doet.