Jenaplanschool De Sterredans

Klachtenregeling

Klachtenprocedure


Gelukkig komt het niet zo vaak voor, maar als u klachten of opmerkingen heeft betreffende de school is het goed dat u weet, waar u met uw opmerkingen terecht kunt en wat er vervolgens mee wordt gedaan. In samenspraak met de Ouderraad (OR) en de Medezeggenschapsraad (MR) is daarom een interne ‘klachtenprocedure’ ontwikkeld.

Gang van zaken bij behandeling van opmerkingen/klachten van ouders.

Indien ouders opmerkingen of klachten hebben over schoolaangelegenheden in het algemeen, is het wenselijk dat zij zich in eerste instantie vervoegen bij de directie.
Indien het gaat om opmerkingen/klachten betreffende een individuele leerkracht, is het wenselijk dat de ouders in eerste instantie de betrokken leerkracht benaderen. De leerkracht zal een opmerking/klacht serieus in behandeling nemen en met de ouders bespreken in hoeverre verandering van de situatie noodzakelijk en/of mogelijk is.
Als het door omstandigheden niet mogelijk is om rechtstreeks de leerkracht te benaderen, nemen de ouders contact op met de directie. De directie bespreekt het probleem vervolgens met de betrokken leerkracht en brengt een gesprek tot stand tussen ouders en de betrokken leerkracht. De directie kan hierbij zelf, indien gewenst, aanwezig zijn.

Soms kan er sprake zijn van ernstige klachten over een vorm van machtsmisbruik: seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld, pesten.
Het is belangrijk om deze klachten niet binnen de school af te handelen, maar daarvoor onafhankelijk, externe deskundigen in te schakelen. De klachtenregeling van de Landelijke Klachtencommissie (LKC), waarbij onze school is aangesloten, voorziet hierin.
Binnen de school kunt u een beroep doen op de interne contactpersonen; buiten de school op de externe vertrouwenspersoon.

Privacy

De Europese Privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beschermt volwassenen en jongeren tegen onjuist gebruik van persoonsgegevens. De school leeft deze regels na. Op onze school wordt dus zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen en hun ouders/verzorgers. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er persoonsgegevens verwerkt. Het vastleggen en gebruiken van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.

De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerling-gegevens. De school heeft met die leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Gegevens worden alleen gedeeld met andere organisaties indien er een grondslag voor is of als ouders/verzorgers daar toestemming voor hebben gegeven bijv. voor publicatie van beeldmateriaal.

Onze school gebruikt Social Schools als oudercommunicatie platorm. Binnen deze app stellen ouders jaarlijks opnieuw hun privacyintellingen zelf in. Bji het aanmelden van een leerling vullen ouders op het aanmeldformulier van de school ook een toestemmingsverklaring in. 

Beeldmateriaal voor publicitaire doeleinden: Ouders/verzorgers wordt gevraagd om schriftelijk aan te geven of ze er wel of geen bezwaar tegen hebben dat hun kind op foto- of filmmateriaal voorkomt ten behoeve PR-gebruik (o.a. schoolgids, website, social media etc.) door de school.

Beeldmateriaal voor privégebruik: Filmen/fotograferen door ouders/verzorgers op school bijvoorbeeld bij voorstellingen of bij schoolactiviteiten zoals een schoolreisje mag mits het beeldmateriaal voor eigen privégebruik is, dus niet gepubliceerd wordt online via sociale media, en de privacy niet in het geding komt.

Beeldmateriaal voor onderwijskundig gebruik en veiligheid: Zonder toestemming van de schoolleiding mogen leerlingen in schoolverband niet op foto of video worden vastgelegd. Als leerlingen in schoolverband via audiovisuele apparatuur worden vastgelegd dient dit slechts ten behoeve van onderwijskundig gebruik (lesstijl, taalgebruik, werkvormen van leraren, stagiaires) of de beveiliging van de toegang tot gebouwen en terreinen dan wel voor de bescherming van de veiligheid en gezondheid van personen. Opnames blijven in bezit van de schoolleiding en worden na verloop van tijd gewist tenzij het nodig is deze langer te bewaren (bijv. bij incidenten).

In het Privacystatement van onze school is beschreven hoe de school concreet omgaat met de persoonsgegevens van leerlingen en ouders/verzorgers en wat hun rechten zijn. Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de directie van onze school. U kunt zich ook richten aan het bevoegd gezag of aan de Functionaris Gegevensbescherming die door het bevoegd gezag speciaal is aangewezen.

Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming

E-mail: fg@josephscholen.nl

Telefoon: 024 - 381 8280

Postadres: Kelfkensbos 38

6511 TB  NIJMEGEN

 

 

 

 

Interne contactpersoon

Binnen de school is er een contactpersoon waarbij u terecht kunt met een klacht over machtsmisbruik door iemand van de school (personeel, leerlingen, ouders, vrijwilligers). De contactpersoon zal naar uw verhaal luisteren en samen met u kijken wat er nu gaat gebeuren. De contactpersoon gaat niet zelf met de klacht aan de slag, maar verwijst u door naar de externe vertrouwenspersoon.

Externe vertrouwenspersoon

Het bestuur heeft een externe vertrouwenspersoon aangezocht die deskundig is op het gebied van machtsmisbruik en de gevolgen ervan. De externe vertrouwenspersoon zal met u over de klacht praten en kijken welke volgende stappen wenselijk zijn. Dat kan een vorm van hulpverlening zijn, het indienen van een klacht en/of aangifte doen bij de politie. U beslist welke stappen u wilt zetten.

Klachtencommissie

Mocht u een officiële klacht willen indienen, dan komt u terecht bij de onafhankelijke landelijke klachtencommissie. De commissie zal u en de aangeklaagde uitnodigen voor een hoorzitting. De commissie zal zo mogelijk ook getuigen horen.

Advies aan het bevoegd gezag

Wanneer de klachtencommissie klaar is met haar onderzoek doet ze een uitspraak of de klacht wel of niet gegrond is. Bij een gegronde klacht wordt een advies gegeven aan het bevoegd gezag over te nemen maatregelen. Het bevoegd gezag beslist wat ze met het advies doet.