Jenaplanschool De Sterredans

Schooldocumenten

Schoolgids


Jenaplanschool de Sterredans informeert u in de schoolgids over allerlei zaken die met de school te maken hebben. De gids geeft aan waar de Sterredans voor staat, zodat u weet waar u onze school op kunt aanspreken. U vindt informatie over de inrichting en de resultaten van het Jenaplanonderwijs, over de speciale leerlingenzorg die de Sterredans biedt en over de manier waarop ouders bij de school en haar onderwijs betrokken zijn.

Gaat uw kind over niet al te lange tijd naar de basisschool? Moeten uw kinderen van school veranderen, omdat u gaat verhuizen? Zoekt u misschien een school die beter bij uw kind past? Deze gids is geschreven om u te helpen bij uw schoolkeuze.Wellicht is de gids voor u een eerste stap om kennis met ons te maken. Als u wilt, kunt u ook onze open ochten-den bezoeken. Data zijn te vinden op onze website.Verder zijn wij uiteraard graag bereid u op school te ontvangen en rond te leiden. Tijdens een persoonlijk gesprek kunnen wij u verder informeren en uw vragen beantwoorden.

Wat staat er in deze schoolgids?

Globaal treft u informatie aan over:

 • De opzet van ons onderwijs.
 • De zorg voor de kinderen.
 • De resultaten van ons onderwijs.
 • Het team.
 • Wat van ouders wordt verwacht en wat ouders van de school kunnen verwachten.
De schoolgids bestaat uit twee delen:
Deel 1

Inhoudelijke informatie over het onderwijs en de organisatie op onze school.

Deel 2

Praktische informatie rond allerlei wetenswaardigheden zoals schooltijden, vakanties en contactgegevens.Dit deel wordt jaarlijks aangepast aan de actualiteit van een nieuw schooljaar; het eerste deel wordt op onderdelen gewijzigd als er veranderingen zijn rond inhoud en organisatie.Dit tweede deel is als een aparte bijlage op de website opgenomen en is in een papieren versie op school verkrijgbaar.

Wij stellen uw opmerkingen, aanvullingen en suggesties zeer op prijs!

Het team van de Sterredans,
Céline Ploegers, directeur.

Schoolondersteunings-profiel


Met het schoolondersteuningsprofiel brengt de Sterredans in beeld welke (extra) ondersteuning wordt geboden aan de leerlingen. Ook geeft de Sterredans hiermee aan welke stappen wij gaan zetten om de ondersteuning op school te verbeteren. Hiermee worden ook de mogelijkheden van de school en het daarbij behorende onderwijs duidelijk. Het profiel wordt in de toekomst verder ontwikkeld en getoetst.

Het ondersteuningsprofiel van de Sterredans in het kader van passend onderwijs

Welke (extra) ondersteuning wij onze kinderen op de Sterredans bieden brengen wij in beeld d.m.v. ons school-ondersteuningsprofiel. Ook geven wij aan welke stappen wij gaan zetten om de ondersteuning op onze school te verbeteren. Daarmee worden ook de mogelijkheden van ons onderwijs duidelijk.

Welke (concrete) basis ondersteuning biedt de Sterredans?
 • De Sterredans wil een veilige school zijn voor kinderen, ouders en leerkrachten. Hierbij richten wij ons op het welbevinden van de kinderen.
 • De ondersteuning van en voor de kinderen beschrijven wij in het document 'Schoolondersteuningsprofiel'.
 • Op de Sterredans werken wij met groepsoverzichten en groepsplannen waarin de leerkrachten de pedagogische en didactische behoeftes van ieder kind in beeld brengen. We richten ons niet op wat het kind mankeert, maar op wat het nodig heeft om zich verder te ontwikkelen.
 • De Sterredans heeft aandacht voor de begeleiding en opvang voor meer- en hoogbegaafde kinderen.
 • De school heeft een ondersteuningsaanpak voor leerlingen met dyslexie en/of dyscalculie.
 • De school heeft en gebruikt onderwijsprogramma’s en leerlijnen die zijn afgestemd op leerlingen met een minder dan gemiddelde intelligentie. Ons uitgangspunt daarbij is dat alle kinderen zo lang mogelijk het gewone onderwijsprogramma uit de onderwijsmethodes die de school gebruikt blijven volgen.
 • De school ziet mogelijkheden om kinderen met specifiek gedrag van een aanpak te voorzien. Wij hebben een aanpak voor kinderen met extra ondersteuningsbehoeften op het gebied van sociaal emotioneel gedrag, maar wij ervaren een grote mate van handelingsverlegenheid bij extreem externaliserend gedrag.
Welke interne en externe expertise/deskundigheid heeft de Sterredans in huis?

De school maakt gebruik van de volgende intern aanwezige specifieke teamdeskundigheid: video interactie be-geleiding, motorische RT, gedragsproblematiek en meer- en hoogbegaafdheid.
De school maakt gebruik van de volgende extern aanwezige specifieke deskundigheid binnen het bestuur en/of het samenwerkingsverband: orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werker, dyslexie, begeleiding vanuit de expertise centra voor taal en spraak, auditieve- en visuele beperkingen en de dienst ambulante begeleiding Nijmegen.

Welke ondersteuningsvoorzieningen heeft de Sterredans?

De intern begeleider van de Sterredans ondersteunt de leerkrachten en in een enkel incidenteel geval kinderen (dit op basis van een kortlopend traject). De zorg voor kinderen vindt binnen de stamgroep plaats.

Welke voorzieningen in de fysieke omgeving heeft de Sterredans?

De volgende voorzieningen zijn in de gebouwen van de Sterredans aanwezig voor specifieke ondersteuning en opvang van kinderen: rolstoelvriendelijk en toegankelijk, invalidentoilet, een traplift en de nodige gespreksruimten.

Met welke ketenpartners werkt de Sterredans samen?

De school werkt, ten behoeve van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, samen met de volgende organisaties en instellingen: CJG Nijmegen Midden, Bureau Jeugdzorg, Sterker Schoolmaatschappelijk werk, GGD/JGZ, voorschoolse voorzieningen zoals peuterspeelzalen en kinderopvang, scholen voor PO en VO, SBO de Windroos en de Regionale Expertise Centra.

Welke ambitie heeft de Sterredans voor de toekomst?
 • De Sterredans richt een ondersteunende structuur in waarbij de leerkracht ondersteund wordt bij het doorlopen van de cyclus van handelingsgericht werken. Gesprekken met kinderen en ouders spelen een grote rol in deze cyclus. De intern begeleider wordt en is hierbij de coach van de leerkracht.
 • De Sterredans staat open voor terugplaatsing van kinderen vanuit het speciaal (basis)onderwijs wanneer de S(B)O school aangeeft dat het desbetreffende kind daar aan toe is. Wel willen wij van te voren onderzoeken of wij op dat moment aan de hulpvraag van dit specifieke kind kunnen voldoen. Het team van de Sterredans gaat over tot verwijzing naar het Speciaal (Basis) Onderwijs wanneer het welbevinden van de leerling of van andere leerlingen in gevaar komt of wanneer er sprake is van een combinatie van ontwikkelingsachterstanden en externaliserende gedragsproblematiek. De ambitie van de Sterredans is om, meer dan nu het geval is, thuisnabij onderwijs te bieden aan kinderen uit de omgeving van de school en als dat van toepassing zou zijn ook van buiten de wijk.
 • Om de kinderen van goede ondersteuning te voorzien zullen wij op de Sterredans formatie beschikbaar blijven houden voor Interne Begeleiding (minimaal twee en halve dag per week).
  Indien er binnen het personeelsbudget mogelijkheden zijn zullen wij streven naar uitbreiding van het aantal ondersteuningsuren waardoor ook Remedial Teaching weer tot de mogelijkheden zal kunnen behoren.
 • Daarnaast vinden wij het belangrijk om gespecialiseerde leerkrachten binnen het team van de Sterredans te hebben en te houden. Op dit moment werken op de Sterredans twee taal coördinatoren, één gedragsspecialist, een dramadocent en een specialist hoogbegaafdheid.