Jenaplanschool De Sterredans

Organisatie onderwijs

Schoolorganisatie


Op de Sterredans zijn de kinderen, afhankelijk van hun leeftijd, verdeeld over twee verschillende bouwen: onderbouw (groep 1-2 en groep 3-4) en de bovenbouw (groep 5-6 en 7-8).

Stamgroepen

Elke bouw bestaat uit verschillende stamgroepen. In een stamgroep werken kinderen van verschillende leeftijden met hun groepsleider samen. Stamgroepen op de Sterredans omvatten twee leerjaren. Dat betekent dat kinderen in het eerste jaar van een bouw tot de jongste en het tweede jaar tot de oudste groepsleden behoren. Daardoor doen kinderen belangrijke sociale ervaringen op.

Vlinders, Kikkers, Vossen en Olifanten ... elke (stam)groep heeft een eigen naam. Die naam hoort bij het groepslokaal. Daarin vinden de meeste activiteiten plaats. Kinderen hebben in het lokaal een vaste plek. Een paar keer per jaar veranderen de tafelgroepjes en de kringplaatsen van samenstelling, zodat kinderen ook de andere groepsgenoten goed leren kennen.

Op de Sterredans zitten gemiddeld dertig kinderen in een stamgroep. De Sterredans zet bijna alle leerkrachturen in om de groepen te bemensen. Een aantal uren wordt gebruikt om de speciale leerlingenzorg vorm te geven. Daarnaast werkt op de Sterredans een managementteam (coördinatoren en directeur)

In de stamgroep vinden alle vak- en vormingsgebieden plaats. Afhankelijk van de leeftijd/het ontwikkelingsniveau van de kinderen verschuift de aandacht van spel naar werk.In elke stamgroep werken we met een dagritme/rooster waarin de basisactiviteiten (gesprek, werk, spel en viering) elkaar afwisselen.

Onderbouw: groep 1/2

In de groepen 1/2 wordt gewerkt met basisontwikkeling.

 • Basisontwikkeling
  Basisontwikkeling is een werkplan voor de onderbouw, gebaseerd op de principes van ontwikkelingsgericht onderwijs. In de onderbouw gaat het erom een brede basis voor ontwikkeling te leggen. Voorwaarde om tot ontwikkeling te komen is dat kinderen goed in hun vel zitten, beschikken over voldoende zelfvertrouwen en nieuwsgierig zijn naar de wereld om hen heen.

 • ActiviteitenBetekenisvolle en ontwikkelingsbevorderende activiteiten vormen de kern van ons thematisch onderwijs in de onderbouw: spel- en constructieve activiteiten, gesprekken, lees-, schrijf- en rekenwiskunde activiteiten.
 • Rol leerkrachtDe leerkracht is soms deelgenoot van de activiteiten van de kinderen en kan op die manier helpen om de activiteiten betekenisvoller en interessanter te maken. In de begeleiding van kinderen gaat het met name om doelen als kunnen samenwerken, initiatieven nemen, plannen maken, kunnen communiceren en met symbolen om kunnen gaan.
Onderbouw: groep 3/4

 • Nadruk op leren lezen, schrijven en rekenen
  In de groepen 3/4 ligt de nadruk op het leren lezen, schrijven en rekenen. Het aanvankelijk leesonderwijs start aan het begin van het schooljaar. De methode die de Sterredans hanteert  is er op gebaseerd dat kinderen al heel snel op hun eigen niveau leesstof aangeboden krijgen. Voor het reken-,  lees- en schrijfonderwijs gebruikt de school methodisch materiaal.
Bovenbouw: groep 5/6 en groep 7/8

 • Werk
  Van de vier basisactiviteiten gesprek, spel, werk en viering, wordt werk in de bovenbouwgroepen (5/6 en 7/8) steeds belangrijker.
 • Wereldoriëntatie
  Naast de reken-,  taal- en schrijfactiviteiten krijgt wereldoriëntatie steeds meer gewicht. Voor wereldoriëntatie gebruiken we de methode ‘TopOndernemers’. In TopOndernemers komen alle zaakvakken geïntegreerd aan bod.