Jenaplanschool De Sterredans

Lesmethoden

Wat leren de kinderen op de Sterredans?


Door de overheid worden eisen aan de kwaliteit van het onderwijs gesteld. Het aanbod op de Sterredans voldoet aan deze kerndoelen.

Wereldoriëntatie

Op een Jenaplanschool is de oriëntatie op de wereld het ‘hart’ van het onderwijs. Door middel van thema’s en projecten laten we de kinderen kennismaken met de hen omringende wereld. Sinds een paar jaar gebruiken we de methode ‘topondernemers’ in de bovenbouw om het wereldoriëntatie onderwijs inhoud en structuur te geven: een driejaarlijkse cyclus van thema’s en projecten.
De methode wordt ondersteund met excursies en het gebruik van additionele materialen.

Lees- en taalonderwijs

Kinderen leren in de onderbouw (groep 3-4) lezen met behulp van de methode Veilig Leren Lezen.
Voor taal en spelling werken alle kinderen met de methodes Spelling in beeld en Taal in beeld. In deze methodes komen alle aspecten van taalonderwijs aan de orde: spelling, taalbeschouwing, spreken en luisteren, woordenschatontwikkeling en het leren schrijven van teksten. De methodes bieden veel mogelijkheden om recht te doen aan de verschillen tussen kinderen.

Rekenen en wiskunde

Er zijn de laatste jaren methodes verschenen die voldoen aan een groot aantal basisprincipes van het Jenaplan, zoals de realistische reken- en wiskundemethode Alles Telt. Deze methode gebruiken we in onze instructiegroe-pen. Het geeft de mogelijkheid tot interactie tussen kinderen, ontdekkend en onderzoekend leren en werken vanuit de belevingswereld van de kinderen. Uiteraard voldoet Alles Telt aan de kerndoelen primair onderwijs.

Snappet

Vanaf groep vier verwerken alle kinderen de reken- en taalleerstof op een tablet. Met de methode als basis vindt de verwerking dus digitaal plaats. Opgaven passend bij het niveau van elk kind en directie feedback zijn de grote pluspunten van Snappet.

Schrijven

Ondanks de elektronische tekstverwerkers blijft het van belang dat kinderen goed en mooi leren schrijven en vervolgens een eigen handschrift ontwikkelen. Kinderen leren dit met de hulp van ‘Pennenstreken’. Dit is een schrijfmethodiek die aansluiten bij de lees/taalmethoden.

Engels

Op de Sterredans krijgen alle kinderen Engels.
In de onderbouw worden binnen de thema’s lessen samengesteld door de leerkrachten. De bovenbouw maakt gebruik van de methode Take it easy.
Naast de inzet van deze methode plannen we ook andere momenten waarin we met de kinderen op een speelse wijze met Engels aan de slag gaan.

Kunstzinnige vorming

Hieronder verstaan we dans en drama, handvaardigheid en tekenen, en tenslotte muziek.
Expressieactiviteiten nemen op onze school een belangrijke plaats in. We vinden het belangrijk dat kinderen evenwichtig opgroeien en het creatieve aspect is hierbij net zo belangrijk als het kennisaspect. Expressieactiviteiten komen soms gescheiden aan bod, maar vaak ook in samenhang met andere vakgebieden. De resultaten laten we zien tijdens vieringen en tentoongestelde werkstukken.
Jaarlijks maken we ook een keuze uit het brede culturele aanbod van de diverse kunstzinnige instellingen in Nijmegen.

Informatie- en communicatietechnologie

We willen dat de kinderen de computer kunnen gebruiken als gereedschap voor onderzoeken, ontwerpen, communiceren en voor het inoefenen van leerstof.
Daarnaast is het van belang hen te leren omgaan met verschillende informatiebronnen en het leren kritisch te beoordelen van informatie.
Praktisch gezien geeft elk kind in groep 7-8 de beschikking over een Chromebook met alle mogelijkheden. De leerlingen van groep 4, 5 en 6 hebben een tablet en zijn er voldoende laptops om het onderwijs daar waar nodig digitaal te ondersteunen.

Bewegingsonderwijs

We bieden op school vanaf de onderbouw een breed scala van activiteiten aan in de vorm van spel of beweging. Kinderen leren hun grenzen verkennen en verleggen en hun zelfvertrouwen te vergroten. De onderbouw kan in de speelzaal of op de speelplaats terecht. De onderbouw (stamgroepen 3-4) en bovenbouw hebben bewegingsonderwijs in de sporthal ‘Ark van Oost’.
Deze lessen worden verzorgd door vakdocenten bewegingsonderwijs en zij worden ondersteund door stagiaires van het ROC Nijmegen.
Gezien de loopafstand van de school naar de sporthal clusteren we de bewegingslessen. Dit betekent dat kinderen vanaf de onderbouw (stamgroep 3-4) één keer per week een dubbele sportles hebben.
Helaas is door gemeentelijke bezuinigingen het schoolzwemmen van het rooster verdwenen.