Jenaplanschool De Sterredans

Sponsoring

Convenant


Op school hanteren we de regels met betrekking tot sponsoring zoals die omschreven staan in een circulaire van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Samen met de besturenbonden is sponsoring en reclame nader omschreven.
Het doel van dit convenant is dat onze school op een verantwoorde en zorgvuldige manier met sponsoring omgaat, als we daarmee te maken krijgen De school onderschrijft deze voorstellen.

Aan het convenant liggen vier uitgangspunten ten grondslag:

  • Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak van de school. Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van de kinderen.
  • Sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen.
  • Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs, onze school, de kinderen, de ouders en de leerkrachten in gevaar brengen.
  • Sponsoring mag de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs niet beïnvloeden dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die onze school aan het onderwijs stelt.
  • Het primaire onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn of worden van sponsormiddelen.